Religie & onderwijs

Sint Leonardusschool

1931 - Sint Leonardusschool (ca. 1938)

Tot 1925 bezochten de meeste katholieke kinderen de openbare lagere school in De Lier, maar in dat jaar besloot een groot aantal katholieke ouders hun kinderen van de school te halen, omdat het onderwijs er op een zeer laag peil stond.
De meeste kinderen gingen daarna per schoolbus naar Naaldwijk.

In 1930 verzocht het R.K. kerkbestuur aan de gemeenteraad toestemming tot de bouw van een eigen R.K. lagere school. Na ampele discussies besloot de gemeenteraad de gelden voor een nieuwe R.K. lagere school beschikbaar te stellen.
Op 1 mei 1931 werd het gebouw door deken Van der Cammen uit Delft plechtig ingezegend.
In 1931 telde de school 55 leerlingen en een jaar later 62 leerlingen.

In het groeiende parochieleven nam de school al snel een belangrijke plaats in.
Overdag werd er les gegeven, maar ’s avonds en in de weekenden werden er vergaderingen gehouden, repeteerde het kerkkoor en de harmonie, of kwamen er jeugdverenigingen bij elkaar.

In januari 1950 werden er drie nieuwe lokalen betrokken, maar niet lang daarna bleken de oude lokalen te verzakken. Er werden verschillende opties afgewogen, maar uiteindelijk kwam men tot de conclusie dat afbraak en nieuwbouw de enige juiste oplossing was.

De bouw van de nieuwe lagere school vond echter niet eerder plaats dan in 1967.
Op 10 februari 1968 werd het gebouw ingezegend door pastoor Lagerberg.
Wegens het toenemend aantal leerlingen werd in 1970 een tweede lagere school in gebruik genomen: de Bron.

De Sint Leonardusschool is uiteindelijk afgebroken, om ruimte te maken voor woningbouw, een waterberging en een parkeerterrein.