Landbouw

Hoekwoning Jan Potter c 1024

1500 - De Hoekwoning (Kaartenboek Maasland 1570)

In 1570 tekende Jan Potter in het kaartboek van Maasland deze 2 boerenwoningen in de uiterste hoek van het Honderdland waar De Noldijck en de Oude Maesdijck mede ghenaemt De Aerts Dijck bij elkaar komen.
De grotere boerderij (rechts) werd begin 1500 bewoond door Claes Jacobszn, een belangrijke pachter van Leeuwenhorst met 24 morgen grond. Hoewel niet met zekerheid te zeggen, zou dit mogelijk een kloosterboerderij geweest kunnen zijn die als “Uithof” in aanmerking komt.

De kleinste is de oudste en bekend als de “woning opten hoock” oftewel de Hoekwoning. Waarschijnlijk woonde hier in 1482 Adriaen Jans die ook genoemd wordt als pachter van  Leeuwenhorst. Later was dat Lenaert Foppezn. , die rond 1560 tevens schout was van het Honderdland.

In de 20ste eeuw werd de grote hoeve bewoond door de familie Chris Wennekers. De Hoekwoning was toen verdwenen maar op ongeveer de zelfde plaats stond een groot tuindershuis met een kleine stal voor varkens. Hier woonde en werkte de familie Piet Wennekers.  Rond 2000 is alle bebouwing ter plaatse gesloopt om plaats te maken voor het bedrijfsterrein Honderdland.

Waterputten0518zw 1024

Boven: Bij het graven van een nieuwe watergang in het reconstructiegebied Honderdland werden de restanten aangetroffen van 2 waterputten.  Een grote met een doorsnee van ruim 1 meter en een iets kleinere. De putten zijn “opgemetseld” met geel-rode stenen, althans het bovenste gedeelte. Het is aannemelijk dat deze behoorden tot “De woning op de Hoek”.