Landschap

De Banken

1712 - De Banken (2019)

De Banken is een waterrijk duingebied aan weerszijde van strandopgang Beukel. De Banken kennen een lange geschiedenis.

Op de kaart van Nicolaus Cruquius uit 1712 is ‘De Banck’ al te zien als een ongeveer 500 meter brede polder, gelegen tussen een relatief breed duingebied en de Noordlandse dijk.
Door landaanwinning aan de landkant en afslag aan de zeekant is de huidige vorm ontstaan.

Het duingebied bestaat grotendeels uit een dubbele duinregel.
Het is het smalste deel van de duinen van het Hoogheemraadschap van Delfland.
Twee laaggelegen natte duinvalleien geven dit duingebied zijn naam: De Banken.

Het waterschap heeft in 2019 beheer van het ca. 90 ha grote natuurgebied overgedragen aan het Zuid-Hollands Landschap dat ook de omringende gebieden beheert.

De Banken maken deel uit van het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen.
Het is het noordelijkste deel van de Kapittelduinen.
Vooral de natte laagten van duinvalleien zijn van grote betekenis voor planten en vogels.
Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft De Banken daarom benoemd tot ‘waterparel’: wateren met een bijzondere actuele of potentiële natuurwaarde.

De Banken kennen een rijk broedvogelbestand, maar zijn ook belangrijk voor planten, paddenstoelen (waaronder wasplaten), insecten en amfibieën. Zo kent De Banken onder meer een grote populatie rugstreeppadden en zandhagedissen.
In de winter zijn De Banken van belang voor overwinterende en langstrekkende vogels.